թեժ գիծ
81 - 07
Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին

թույլ տեսողություն
ունեցողների համար
Map Armenian Russian

 Մենյու

Ստուգաթերթեր

ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ստուգաթերթերով կվերահսկվեն ՀՀ առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի վերահսկողության 4 բնագավառները՝

1) Հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային բնագավառ,

2) Դեղերի շրջանառության և դեղագործական գործունեության բնագավառ,

3) Բժշկական օգնության և սպասարկման բնագավառ,

4) Աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման բնագավառ,

5) Աշխատանքային իրավունքի բնագավառ:

 

1. Սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային բնագավառ

 1. Հյուրանոցների և համանման բնակատեղերի տրամադրման ծառայությունների, հանգստյան տների գործունեության սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային բնագավառ,
 2. Նախադպրոցական կրթական հաստատություններում սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային բնագավառ,
 3. Ստոմատոլոգիական պրակտիկայի սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային բնագավառ,
 4. Հանրակրթական, նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային բնագավառ,
 5. Բաղնիքների գործունեության,սպորտային օբյեկտների գործունեության սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային բնագավառ,
 6. Վարսավիրանոցների և գեղեցկության սրահների այլ ծառայությունների հաստատություններում սանիտարահիգիենիկև հակահամաճարակային բնագավառ,
 7. Ավտոմեքենաների համար բենզինի և դիզելային վառելիքի, հեղուկ գազի և գազօլինի մանրածախ առևտրի բենզալցման, գազալցման կայաններում սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության բնագավառ,
 8. Վնասակար թափոնների մշակման և ոչնչացման, թափոնների վնասազերծման և այլ մշակման սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության բնագավառ,
 9. Ախտաբանաանատոմիական մասնագիտացված բժշկական օգնության սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության բնագավառ,
 10. Հասարակական զուգարանների շահագործման սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության բնագավառ,
 11. Ջրի հավաքման, մշակման և բաշխման նկատմամբ սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության բնագավառ,
 12. Վնասակար բժշկական թափոնների մշակման և ոչնչացման սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության բնագավառ,
 13. Շենքերի ընդհանուր մաքրման, ոչ վնասակար թափոնների հավաքման, թափոնների մշակման և ոչնչացման սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության բնագավառ,
 14. Հեռահաղորդակցության հաստատություններում սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության բնագավառ,
 15. Վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանական հսկողության պահանջների սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության բնագավառ,
 16. Պարարտանյութերի, թունաքիմիկատների մանրածախ առևտրի մասնագիտացված խանութներում սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության բնագավառ,
 17. Մանրէազերծման գործունեության սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության բնագավառ,
 18. Տուբերկուլոզի համաճարակաբանական վերահսկողության բնագավառ,
 19. Մանկաբարձագինեկոլոգիական ստացիոնարում (բաժանմունքում) ներհիվանդանոցային վարակի կանխարգելման և հակահամաճարակային համալիր միջոցառումների կազմակերպման և իրականացման նկատմամբ վերահսկողության բնագավառ,
 20. Բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպություններում իմունականխարգելման գործընթացի կազմակերպման և իրականացման նկատմամբ վերահսկողության բնագավառ,
 21. Դեղատներին և դեղատնային կրպակներին ներկայացվող սանիտարական կանոնների վերահսկողության բնագավառ,
 22. Վիրուսային հեպատիտներ Բ-ի, Ց-ի համակցված համաճարակաբանական հսկողության նկատմամբ վերահսկողության բնագավառ,
 23. Հելմինթոզների համաճարակաբանական վերահսկողության բնագավառ,
 24. Մանկապատանեկան մարզադպրոցների գործունեության վերահսկողության բնագավառ։

2. Դեղերի շրջանառության և դեղագործական գործունեության բնագավառ

 1. Դեղատնային գործունեության, դեղերի մանրածախ առևտրի վերահսկողության բնագավառ,
 2. Դեղերի, դեղանյութերի, հետազոտվող դեղագործական արտադրանքի արտադրություն, դեղերի շրջանառության և դեղագործական գործունեության բնագավառ,
 3. Դեղերի մեծածախ իրացման վերահսկողության բնագավառ։

3. Բժշկական օգնության և սպասարկման բնագավառ

 1. Պալիատիվ բժշկական օգնության և սպասարկման բնագավառ,
 2. Վերարտադրողական (ռեպրոդուկտոլոգիական) բժշկական օգնության և սպասարկման վերահսկողության բնագավառ,
 3. Հոգեբուժական բժշկական օգնության և սպասարկման վերահսկողության բնագավառ,
 4. Մարդու արյան և դրա բաղադրամասերի դոնորություն և փոխներարկումային բժշկական օգնության և սպասարկման վերահսկողության բնագավառ,
 5. Հիվանդանոցային գործունեություն (մինչև 18 տարեկան երեխաների) բնագավառ,
 6. Հիվանդանոցային գործունեություն (18-ից բարձր տարիքի անձանց) բնագավառ,
 7. Մանկաբարձագինեկոլոգիական հիվանդանոցային բժշկական օգնություն և սպասարկման բնագավառ,
 8. Ստոմատոլոգիական պրակտիկայի բժշկական սպասարկման բնագավառՊալիատիվ բժշկական օգնության և սպասարկման բնագավառ,
 9. 0-ից 18 տարեկան անձանց արտահիվանդանոցային բժշկական օգնության և սպասարկման վերահսկողության բնագավառ,
 10. 18 տարեկանից բարձր անձանց արտահիվանդանոցային բժշկական օգնության և սպասարկման վերահսկողություն մեծահասակների և խառը տիպի պոլիկլինիկայում,
 11. Դպրոց-նախադպրոցական, միջին մասնագիտական, բարձրագույն մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների, մարզադպրոցների, տրանսպորտային հավաքակայանների վարորդների բուժզննման կետերում բժշկական օգնության և սպասարկման վերահսկողության բնագավառ,
 12. Գյուղական բժշկական ամբուլատորիայում, գյուղական առողջության կենտրոնում, ընտանեկան բժշկի գրասենյակում, բուժակ-մանկաբարձական կետում իրականացվող բժշկական օգնության և սպասարկման վերահսկողության բնագավառ,
 13. Լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ հետազոտությունների իրականացման վերահսկողության բնագավառ,
 14. Արտահիվանդանոցային մանկաբարձագինեկոլոգիական  բժշկական օգնության և սպասարկման վերահսկողության բնագավառ,
 15. Շտապ և անհետաձգելի բժշկական օգնության և սպասարկման վերահսկողության բնագավառ,
 16. Գովազդի թույլտվության նորմերի նվազագույն պահանջների կատարման նկատմամբ վերահսկողության բնագավառ,
 17. Կալանավորված անձանց և դատապարտյալների համար ստեղծված բժշկական կազմակերպությունների կողմից տրամադրվող բժշկական օգնության ու սպասարկման վերահսկողության բնագավառ։

4. Աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման բնագավառ

 1. Հանքագործական արդյունաբերության և բացահանքերի շահագործման ընթացքում աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման բնագավառ,
 2. Մշակող արդյունաբերության ոլորտում տնտեսական գործունեություն իրականացնող կազմակերպություններում աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման նորմերի կիրառման նկատմամբ վերահսկողության բնագավառ,
 3. Շինարարության, Կոպճահանքերի և ավազահանքերի շահագործման, կավի և ճենակավի արդյունահանման ոլորտներում տնտեսական գործունեություն իրականացնող կազմակերպություններում աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման նորմերի կիրառման նկատմամբ վերահսկողության բնագավառ,

 

5. Աշխատանքային իրավունքի բնագավառ

 1. Աշխատանքային իրավունքի վերահսկողության բնագավառ:

ՀՀ կառավարության 2020 թ. ապրիլի 30-ի «Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմնի կողմից իրականացվող ռիսկի վրա հիման վրա հիմնված ստուգումների  ստուգաթերթերը հաստատելու մասին» N 718-Ն որոշում


Download PDFpdf


Վերադառնալ