թեժ գիծ
81 - 07
Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին

թույլ տեսողություն
ունեցողների համար
Map Armenian Russian

 Մենյու

Հաճախ տրվող հարցեր


Տեսչական մարմնի կառավարումը

Տեսչական մարմնի կառավարումն իրականացնում է Հայաստանի
Հանրապետության վարչապետը և տեսչական մարմնի կառավարման խորհուրդը, որը կազմված է տասն անդա
մից:ԱԱՏՄ լիազորությունները՝ բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման ոլորտում

ԱԱՏՄ լիազորությունները՝ բնակչության սանիտարահամաճարակային
անվտանգության ապահովման ոլորտում ներառում են՝
ա. տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից (բացառությամբ սննդամթերքի և ոչ պարենային արտադրանքի անվտ
անգության բնագավառների օրենսդրության պահանջների) բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտա
նգության ապահովման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջների պահպանման ու ս
անիտարահամաճարակային կանխարգելիչ միջոցառումների նկատմամբ վերահսկողության իրականացումը,
բ. վարակիչ, մասնագիտական (պրոֆեսիոնալ) ու զանգվածային ոչ վարակիչ հիվանդությունների, թունավոր
ումների առաջացման ու դրանց տարածման պատճառների և պայմանների բացահայտումը (հայտնաբերումը)
և դրանց կանխարգելման նպատակով սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային կանխարգելիչ միջոցառո
ւմների կազմակերպման նկատմամբ վերահսկողությունը,
գ. վերահսկողության շրջանակներում սանիտարահիգիենիկ փորձաքննության ու լաբորատոր հետազոտությու
ններ կատարելու նպատակով նմուշառումը և գործիքային չափումների իրականացումը,
դ. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ա
պահովման անհրաժեշտությունից ելնելով՝ կարանտին սահմանելու մասին որոշման ընդունման վերաբերյալ
իրավասու մարմիններ առաջարկություն ներկայացնելը,
ե. նախնական և պարբերական բժշկական զննության չենթարկված անձանց օրենքով սահմանված դեպքերում
և կարգով աշխատանքի չթույլատրելու մասին որոշման կայացում,
զ. օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով կարգադրագիր տալը, ախտահանման, միջատների կամ կրծողնե
րի ոչնչացման աշխատանքներ իրականացնելու վերաբերյալ վարակիչ հիվանդությունների օջախներում, որտ
եղ առկա են վարակիչ, այդ թվում՝ մակաբուծային հիվանդությունների առաջացման և տարածման համար պայ
մաններ,
է. իր իրավասության շրջանակներում պետական սահմանի անցման կետերում սահմանային բժշկասանիտարա
կան հսկիչ կետերի կողմից կանխարգելիչ, բժշկական և սահմանափակող միջոցառումների կազմակերպումը,
ը. մարդու կյանքին և առողջությանն էական վտանգ սպառնացող խախտումների արձանագրման արդյունքում օ
րենքով սահմանված դեպքերում և կարգով ուսումնական և կրթական հաստատությունների, առողջապահական
և մշակութային օբյեկտների գործունեությունը կասեցնելու մասին կարգադրագիր տալը՝ մինչև սանիտարակ

ան նորմերի ու կանոնների, հիգիենիկ նորմատիվների և հակահամաճարակային ռեժիմների արձանագրված խ
ախտումները վերացնելը,
թ. իր իրավասության սահմաններում օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով խմելու, կենցաղային, տնտես
ական, արտադրական, տեխնիկական կարիքների համար ջրի օգտագործումը կասեցնելու մասին կարգադրագի
ր տալը,
ժ. բժշկական ու հիգիենիկ գիտելիքների և առողջ ապրելակերպի մասին իրազեկումը,
ժա. բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման միասնական պետական քաղաք
ականության ձևավորման ուղղությամբ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության բնագավառի պետ
ական լիազոր մարմին առաջարկություններ ներկայացնելը,
ժբ. սննդային գործոնով պայմանավորված` վարակիչ հիվանդությունների ու թունավորումների կամ մարդկան
ց և կենդանիների համար ընդհանուր վարակիչ հիվանդությունների հայտնաբերման դեպքում սննդամթերքի ա
նվտանգության պետական վերահսկողություն իրականացնող մարմիններին տեղեկացումը և դրանց առաջացմ
ան, ինչպես նաև տարածման պատճառների ու պայմանների հայտնաբերման և հակահամաճարակային միջոց
առումների կազմակերպման աշխատանքներում համագործակցությունը,
ժգ. վարակիչ, զանգվածային ոչ վարակիչ հիվանդությունների և թունավորումների առաջացման, ինչպես նաև
տարածման պատճառների ու պայմանների հայտնաբերումը և վերահսկողության ապահովման նպատակով ան
հրաժեշտ առաջարկությունների մշակումը.Որո՞նք են ԱԱՏՄ նպատակներն ու խնդիրները

Տեսչական մարմնի նպատակն օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով առողջապահության բնագավառի
իրավական ակտերի, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսդրության և
աշխատանքային իրավունքի նորմեր պարունակող այլ նորմատիվ իրավական ակտերի, կոլեկտիվ և
աշխատանքային պայմանագրերի պահանջների պահպանման ապահովումն է:
Տեսչական մարմնի խնդիրներն են՝ բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության
ապահովման, բժշկական օգնության և սպասարկման, դեղերի շրջանառության, աշխատանքային իրավունքի՝
ներառյալ աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման ոլորտներում ռիսկերի
կառավարումը և Հայաստանի Հանրապետության օրենքների ու այլ նորմատիվ իրավական ակտերի
պահանջների պահպանման նկատմամբ վերահսկողությունը, ինչպես նաև կանխարգելիչ միջոցառումների
իրականացումը բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման, բժշկական
օգնության և սպասարկման, դեղերի շրջանառության, աշխատողների անվտանգության ապահովման,
առողջության պահպանման և աշխատանքային հարաբերությունների կարգավորման ոլորտներում։  •  Վերադառնալ